Ekuqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba.

Ukudibanisa iilwimi ezimbini ezahlukeneyo apha. Ekuqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba.

ukuqala kuthetha ukuqala !!