Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra Trời và đất.

Kết hợp hai ngôn ngữ khác nhau ở đây. Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra Trời và đất.

bắt đầu có nghĩa là bắt đầu !!