ආරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවූ සේක.

විවිධ භාෂා දෙකක් මෙහි මිශ්‍ර කිරීම. ආරම්භයේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළොවත් මැවූ සේක.

ආරම්භය යනු ආරම්භයයි!!