په پیل کې خدای آسمان او ځمکه پیدا کړه.

دلته د دوو مختلفو ژبو مخلوط کول. په پیل کې خدای آسمان او ځمکه پیدا کړه.

پیل یعنی پیل!!