Pachiyambi Mulungu adalenga Kumwamba ndi dziko lapansi.

Kusakaniza zilankhulo ziwiri zosiyana apa. Pachiyambi Mulungu adalenga Kumwamba ndi dziko lapansi.

chiyambi ndi chiyambi!!