Эхэндээ Бурхан тэнгэр, газрыг бүтээсэн.

Энд хоёр өөр хэлийг хольж байна. Эхэндээ Бурхан тэнгэр, газрыг бүтээсэн.

эхлэл гэдэг нь эхлэл!!