កាលដើមដំបូង ព្រះបានបង្កើតស្ថានសួគ៌ និងផែនដី។

ការលាយភាសាពីរផ្សេងគ្នានៅទីនេះ។ កាលដើមដំបូង ព្រះបានបង្កើតស្ថានសួគ៌ និងផែនដី។

ចាប់ផ្តើមមានន័យថាចាប់ផ្តើម!!