در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید.

ترکیب دو زبان مختلف در اینجا. در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید.

شروع یعنی شروع!!